Grupy

CARITAS

Caritas jest organizacją kościelną, której celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Od początku istnienia Kościoła najbiedniejsi byli otaczani pomocą ze strony wspólnoty. Jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich wierni „sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby”.


MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza, to grupa młodych chłopców, którzy poprzez odpowiednie przygotowanie liturgiczne i formację są wyznaczeni do spełniania określonych funkcji w czasie sprawowania czynności liturgicznych. Słowo ministrant wywodzi się od łacińskiego terminu „ministrare”, który oznacza „służyć, pomagać” i wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy jej sprawowaniu, ale i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci służą wszystkim uczestnikom Mszy św., aby liturgia była piękna. Wśród ministrantów istnieje odrębna grupa, która nazywa się lektorzy. Ich posługa związana jest z czytaniem Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.


RODZINA PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM KOSZALIŃSKIEGO

Odwiedzając Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie w czerwcu 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się o to, by z tego domu formacyjnego wychodzili kapłani mocni wiarą, kochający szczerze Boga i ludzi. Do RPSK można dołączyć zgłaszając się do księży w parafii. Modlitwa za powołanych i powołana do kapłaństwa z naszego seminarium jest bardzo ważna, aby nie zabrakło pasterzy prowadzących nas do Pana Boga. 


ŻYWY RÓŻANIEC

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.


AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka, to grupa wiernych, którzy pragną bardziej zaangażować się w życie parafii. Poprzez osobistą modlitwę, pracę nad sobą, a także formację duchową i intelektualną chcą służyć wspólnocie kościoła w swojej parafii i diecezji.


LEKTORZY

Lektor, to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu czyta Słowo Boże podczas liturgii, a tym samym podaje to Słowo wszystkim wiernym obecnym w świątyni.

Lektorzy otrzymują przywilej czytania Pisma Świętego w czasie liturgii po odpowiedniej formacji. Ta odbywa się tak w parafii, jak również poprzez cykliczne spotkania organizowane przez Diecezję.