Grupy działające w parafii.

RADA DUSZPASTERSKA

Rada duszpasterska powołana została przez Proboszcza parafii na mocy dekretu Biskupa Diecezjalnego. Ma ona charakter doradczy w sprawach duszpasterski. Ma również charakteryzować się inicjatywą duszpasterską w postaci propozycji dla wspólnoty parafialnej.

CARITAS

Caritas jest organizacją kościelną, której celem jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Od początku istnienia Kościoła najbiedniejsi byli otaczani pomocą ze strony wspólnoty. Jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich wierni „sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby”.


MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza, to grupa młodych chłopców, którzy poprzez odpowiednie przygotowanie liturgiczne i formację są wyznaczeni do spełniania określonych funkcji w czasie sprawowania czynności liturgicznych. Słowo ministrant wywodzi się od łacińskiego terminu „ministrare”, który oznacza „służyć, pomagać” i wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy jej sprawowaniu, ale i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci służą wszystkim uczestnikom Mszy św., aby liturgia była piękna. Wśród ministrantów istnieje odrębna grupa, która nazywa się lektorzy. Ich posługa związana jest z czytaniem Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.


RODZINA PRZYJACIÓŁ SEMINARIUM KOSZALIŃSKIEGO

Odwiedzając Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie w czerwcu 1991 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się o to, by z tego domu formacyjnego wychodzili kapłani mocni wiarą, kochający szczerze Boga i ludzi. Do RPSK można dołączyć zgłaszając się do księży w parafii. Modlitwa za powołanych i powołana do kapłaństwa z naszego seminarium jest bardzo ważna, aby nie zabrakło pasterzy prowadzących nas do Pana Boga. 


ŻYWY RÓŻANIEC

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.


AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka, to grupa wiernych, którzy pragną bardziej zaangażować się w życie parafii. Poprzez osobistą modlitwę, pracę nad sobą, a także formację duchową i intelektualną chcą służyć wspólnocie kościoła w swojej parafii i diecezji.


LEKTORZY

Lektor, to osoba, która po odpowiednim przygotowaniu czyta Słowo Boże podczas liturgii, a tym samym podaje to Słowo wszystkim wiernym obecnym w świątyni.

Lektorzy otrzymują przywilej czytania Pisma Świętego w czasie liturgii po odpowiedniej formacji. Ta odbywa się tak w parafii, jak również poprzez cykliczne spotkania organizowane przez Diecezję.

WSPÓLNOTA MATKI BOŻEJ PIELGRZYMUJĄCEJ

Wspólnota stanowi kręgi, które przyjmują w swoich domach obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Zapraszają Maryję do swoich osobistych spraw i polecają intencje, które dotyczą wspólnoty parafialnej. Kapliczkę Matki Bożej przekazują sobie według ustalonego harmonogramu.